POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Wykonanie kompleksowych prac archiwizacyjnych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wola m. st. Warszawy

2024-06-04 13:56

Zapytanie ofertowe

 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Zniesienie dokumentacji mieszczącej się w około 900 segregatorach z drugiego piętra biura (80 stopni schodów)

2. Wykonanie kompleksowych prac archiwizacyjnych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wola m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Rogalińska 2

 

Termin realizacji zamówienia – zniesienie dokumentacji: 28 czerwca 2024

Termin realizacji zamówienia – archiwizacja : 30 października 2024

 

Kryterium oferty:

cena 60%

Inne: Referencje potwierdzające rzetelność wykonywania usług archiwizacyjnych oraz udokumentowane minimum 5-cio letniego doświadczenia w wykonywaniu usług archiwizacyjnych dokumentów, udokumentowanie posiadania przez pracowników wykonujących prace archiwizacyjne dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu archiwizacji I stopnia, lub ukończenia studiów – kierunek archiwizacja dokumentów 40%

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

1. opracowanie dokumentacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola – ogółem 120 mb.

2. nadanie kwalifikacji dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych,

3. systematyzacja akt według komórek organizacyjnych oraz grup rzeczowych

5. klasyfikacja dokumentów w układzie rzeczowym,

6. ułożenie chronologicznie dokumentów wg roku ich powstania,

7. oznaczenie segregatorów i teczek etykietami samoprzylepnymi z ich opisem i sygnaturą archiwalną,

8. opracowanie środków ewidencyjnych w formie bazy danych (rejestracja każdego segregatora, teczki w programie MS EXCEL),

9. wprowadzenie do bazy danych następujących informacji: liczba porządkowa, znak teczki, tytuł teczki, daty skrajne od – do, kategoria akt, miejsce przechowywania akt w składnicy akt – topografia,

10. wybrakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej wraz ze sporządzeniem odpowiednich dokumentów brakowania – dokumentacja wydziałów DBFO – Wola w tym dokumentacji księgowej - 2018 r. – około 100 mb.,

11. zarchiwizowanie dokumentacji Wydziału Płac i Ubezpieczeń Społecznych – kart wynagrodzeń rocznikiem oraz imiennym wykazem pracowników,

12. fizyczne zniszczenie wybrakowanej dokumentacji po otrzymaniu zgody z Archiwum Państwowego oraz wystawienie certyfikatu zniszczenia,

13. ułożenie dokumentów we wskazanym pomieszczeniu archiwum,

14. wprowadzenie i weryfikacja topografii w archiwum zarchiwizowanych dokumentów.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Wykonawca usługi przyjmuje na siebie koszty związane z zakupem podstawowych materiałów biurowych, jak etykiety samoprzylepne służące do oklejania dokumentów, tekturowe teczki, koperty, klipsy archiwizacyjne na zaczepy.

 

 

 

 

Uwagi:

Wykonawca usługi zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu

1. wykonane prace archiwizacyjne na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,

2. opracowane środki ewidencyjne dokumentacji w formie elektronicznej

3. dołączyć do oferty cenowej referencje potwierdzające rzetelność wykonywania usług archiwizacyjnych, udokumentowane minimum 5-cio letnie doświadczenie w wykonywaniu usług archiwizacyjnych dokumentów, udokumentowanie posiadania przez pracowników wykonujących prace archiwizacyjne posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu archiwizacji I stopnia, lub ukończenia studiów – kierunek archiwizacja dokumentów

 

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.dbfowol@eduwarszawa.pl lub złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

 

Załączniki :

  1. Ogłoszenie o naborze ofert

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 505 282 240 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej