POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Karta nauczyciela

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2023 r., poz. 984)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000984/U/D20230984Lj.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2022 r., poz. 1914)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001914/O/D20221914.pdf

 

 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2023 r., poz. 1400)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001400/O/D20231400.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001289/O/D20201289.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2014 r., poz. 416 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000416/O/D20140416.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. 2001 r.  Nr 128, poz. 1418)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011281418/O/D20011418.pdf

 

 1. Uchwała  Rady m. st. Warszawy nr L XIII/1748/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz.U.Woj.Maz. 2023 r., poz. 10289)

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F9A5EA9F-CDE0-422B-BBCD-51E835F5682F/1847093/tekstujednoliconyuchNrLXXIII17482018douchNrLXXXVI2.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 r. Nr 139, poz. 1132)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20091391132/O/D20091132.pdf

 

 1. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XV/354/2019 z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszy na nagrody dla nauczycieli (Dz.U.Woj.Maz. 2019 r., poz. 9009)

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/36C4F500-D202-4CB0-97F0-5D358739B551/1449804/354_uch.pdf

 

 1. Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 850/2007 z dnia 02 października 2007 r. w sprawie sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DF8AD08B-2C13-478B-91D5-12E202DE1D6B,frameless.htm

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz.U. 2001 r. Nr 1, poz. 5)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010010005/O/D20010005.pdf

 

 1. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XIII/405/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/3DEDFBC0-51AB-4197-B8CE-A60120EB908F,frameless.htm

 

 1. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LXIII/1748/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz.U.Woj.Maz. 2018 r., poz. 3419)

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/B6FC016D-2873-4A2F-B60A-94D8D4312987/1339350/1748_uch.pdf

 

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 503 371 566 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej