POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Prawo pracy

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2023, poz. 1465)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001465/O/D20231465.pdf

 

 1. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2023, poz. 46)

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002215/U/D20182215Lj.pdf

 

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022, poz. 530)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082231458/U/D20081458Lj.pdf

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2021, poz. 1960 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001960/O/D20211960.pdf

 

 1. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. 2023, poz. 1690)

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971601080/U/D19971080Lj.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018, poz. 2369 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002369/O/D20182369.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 2014 r., poz. 1632)

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001632/O/D20141632.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 1997 nr 2 poz. 14 ze zm.)

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970020014/O/D19970014.pdf

 

 1. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r., poz. 1969 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030900844/U/D20030844Lj.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. 2013 r., poz. 167 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000167/O/D20150167.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 r, nr 27, poz. 271 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020270271/O/D20020271.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031691650/O/D20031650.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041801860/O/D20041860.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (D.U. 1998 r. nr 148, poz. 973 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981480973/O/D19980973.pdf

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009 r. nr 105, poz. 870)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20091050870/O/D20090870.pdf

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 nr 60, poz. 279 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19960600279/O/D19960279.pdf

 

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2022 r., poz. 437)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970960593/U/D19970593Lj.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2023 r., poz. 607 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000607/O/D20230607.pdf

 

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2023 r., poz. 989)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000998/U/D20230998Lj.pdf

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 r., poz. 100 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000100/U/D20230100Lj.pdf

 

 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2022 r. poz. 854)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000854/O/D20220854.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2020 r., poz. 1862 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001862/O/D20201862.pdf

 

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 103 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000103/U/D20230103Lj.pdf

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 505 282 240 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej